Добре Дошли!

Детска градина „Лилия“ с. Брестовец Община Плевен

Ул. „Христо Смирненски „№ 3

Тел. 0884331698

e-mail: cdglilia@abv.bg

Детска градина „Лилия“ с. Брестовец е открита на 10.05.1980г. През настоящата 2017/2018 учебна година в детското заведение се отглеждат и възпитават 23 деца на възраст от 2 до 7 години, в една разновъзрастова група. Персонала е титулярен 6 човека, от тях 2 са педагогически ,4 обслужващ персонал. Възрастта е различна от 31 до 63 години. И двете учителки са с висше образование – магистър и ПКС-ІV. Целият педагогически и непедагогически персонал е мотивиран за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и има умение за работа в екип. Личностно – ориентировъчният модел е модела, по който работим с децата. Лозунга е „Не над, а заедно с детето“, а способите на общуване – разбиране признание и приемане на личността на детето. Най-същественото, към което се стреми детската градина в развитието си и във възпитанието и образованието на децата е осигуряване чувство на психологическа задушевност и на сътрудничество.

Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрени от МОН програми, програмна система на детската градина, помагала и познавателни книжки, одобрени от МОН.

Стратегическата цел на педагогическия екип е: Постигане на качествен възпитателно-образователен процес.

Акцентите в работата са:

-Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.

-Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.

-Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.

-Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина “Лилия” в желана територия за деца, родители и учители!

 

Директор: Искра Таушанова

Старши учител:Маринела Андреева

Помощник – възпитател: Бойка Петрова

Домакин: Антоанета Върбанова

Готвач: Офелия Христова

 

 

Документи за записване в ДГ

Необходими документи при ЗАПИСВАНЕ са:

  1. Писмена молба или заявление, попълнено от родителите на място в детската градина;
  2. Копие от акта за раждане на детето;
  3. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар (представя се при записване, но се връща на родителя);
  4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 година за имунизациите в Република България (имунизационният паспорт се представя при записване, но се връща на родителя).

Допълнителни документи преди ПОСТЪПВАНЕ на детето в детска градина:

  1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детска градина;
  2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детска градина;
  3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина..

Такси на децата според – НАРЕДБА № 17 – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен