Програми и мерки

Детската градина работи по НП „Успяваме заедно“

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“